Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offertes en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.
  Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met In-Da te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten.

  De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen.
  Hij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord,
  en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen
  partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

  Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.
 2. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben
  onderstaande contractsvoorwaarden voorrang op de contractsvoorwaarden voorkomende
  op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet
  bestaande te worden beschouwd.
  3. Wanneer een prijsofferte van In-Da ondertekend wordt door de klant, wordt een
  volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
  Hetzelfde geldt wanneer de werken worden uitgevoerd nadat een prijsofferte aan de
  klant werd verstuurd, behoudens onmiddellijk en aangetekend protest na de
  aanvang der werken.
 3. In-Da behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk uit te voeren in
  onderaanneming, dit op onze eigen verantwoordelijkheid.
 4. Termijnen
  1. Offertes zijn vrijblijvend, en zijn niet-verbindend door de variabele kosten en prijzen.
 5. Uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdigheid geeft
  geen aanleiding tot schadevergoeding.
 6. Eigendom
  Alle ontwerpen, studies, tekeningen, logo's, teksten, software en configuraties blijven ten allen tijde eigendom van In-Da, tenzij anders beschreven in het contract opgesteld tussen klant en In-Da. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs
  gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van In-Da. Alle documenten die door In-Da werden opgesteld, van welke aard ook, blijven onze eigendom, en dienen op eerste verzoek aan ons terugbezorgd te worden.
 7. Eigendomsoverdracht
  bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten,
  schadebedingen en kosten. Tot zolang is het de koper verboden de goederen in pand te
  geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of
  teniet te doen ten nadele van In-Da. De koper is evenwel vanaf levering verplicht de
  goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren. De klant erkent uitdrukkelijk dat
  In-Da over een revindicatierecht beschikt dat in de ruimste zin van de door wet en
  reglementen voorziene mogelijkheden kan uitgeoefend worden.
 8. Klachten
  Klachten omtrent de gepresteerde diensten en zichtbare gebreken moeten binnen de
  drie werkdagen na uitvoering/levering aan In-Da gemeld worden, bij aangetekend
  schrijven. Bij gebreke hieraan is elke klacht van rechtswege verworpen. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.
 9. Prijzen
  Prijzen welke door In-Da in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven kenne slechts een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle prijzen
  zijn exclusief BTW. Tarieven door In-Da meegedeeld met het oog op dienstverlening
  zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen
  mogelijk zijn. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.
 10. Leverings -, betaal- en protesttermijnen
  De door In-Da opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij
  uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen/
  werkweken geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op
  annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de
  levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de
  levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden
  bekendgemaakt aan In-Da en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende
  de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling
  van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van
  een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke
  aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
  Alle facturen zijn ten laatste op vervaldag betaalbaar. Iedere op haar vervaldag onbetaald
  gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest
  van 9% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan
  10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 75,00 euro en een maximum
  van 2500,00 euro. Voor alle betwistingen zijn alleen het Vredegerecht in SINT-TRUIDEN of de Rechtbank van Koophandel te TONGEREN bevoegd.
 11. Levering van software
  De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door In-Da
  voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden
  van standaard software die niet door In-Da wordt ontwikkeld maar
  die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door
  de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne
  bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen
  van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins
  tot een aansprakelijkheid van In-Da leiden. Geen enkele overeenkomst met In-Da
  brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking
  tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. In-Da of haar licentiegever,
  naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.
 12. Registratie van domeinnamen
  De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS
  BELGIUM of andere buitenlandse DNS verantwoordelijken. De klant heeft kennis genomen
  van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar
  op de website van DNS.be p de url www.dns.be, en verklaart dat In-Da hem
  heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. In-Da draagt op geen
  enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen
  door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke
  een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. … De klant zal In-Da telkens
  vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een
  domeinnaam.
 13. Ongeoorloofd gebruik
  De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder
  begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het
  veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van In-Da of derden. De activiteiten
  van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde
  dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, metatags,
  hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op
  apparatuur ter beschikking gesteld door In-Da. Op eerste verzoek van In-Da zal de
  klant In-Da hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten
  tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen In-Da die hiermee verband houdt.
  Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden.
  Spamming is op al de door In-Da ter beschikking gestelde apparatuur en systemen
  streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg
  te geven aan elk verzoek van In-Da alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot
  verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige
  schadevergoeding van In-Da te claimen. Zo laat In-Da bij wijze van voorbeeld op
  haar servers geen pornografisch materialen toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites
  waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede
  zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers
  van In-Da activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde
  werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.
 14. Activiteit van Webhosting
  De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende
  de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url
  www.in-da.be evenals op de bestelbon inzake de webhosting.
 15. Aansprakelijkheid
  In geen geval is In-Da aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzet, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden
  ondernomen tegen de klant. In-Da kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden
  gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere
  storingen zowel binnen als buiten het In-Da netwerk. De klant is als enige aansprakelijk
  voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening
  houdend met de specificaties, de documentatie en de intructies van In-Da. In-Da
  zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen
  schade voortvloeiend uit de in de met de In-Da gesloten overeenkomsten
  opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet
  -geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van In-Da volgens of in verband
  met een met de In-Da gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend
  uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal
  van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs
  of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een
  periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.
 16. Verwerking van persoonsgegevens
  Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt In-Da als verantwoordelijke
  van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen
  door In-Da tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat In-Da toe om de
  klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet
  wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend
  adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of
  wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . In-Da
  behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit
  conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 17. Varia
  De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met In-Da voor
  de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen
  worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van In-Da.
  Indien een bepaling van een met In-Da gesloten overeenkomst of de toepassing
  ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar
  zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.
 18. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid
  In-Da kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied
  waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd. Voor zover In-Da als eisende partij
  optreedt zijn het Vredegerecht in SINT-TRUIDEN of de Rechtbank van Koophandel te TONGEREN
  bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.